12 lipca 2017

Prace dyplomowe

 

Informujemy, że zgodnie z §55 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim studenci ostatniego roku studiów powinni złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca. 

W uzasadnionych przypadkach (§56 ust. 1 Regulaminu Studiów) Dziekan, na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie później niż do końca sesji poprawkowej w danym semestrze. Wniosek powinien być zaopiniowany przez promotora. Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć indeks oraz kartę okresowych zaliczeń studenta ze wszystkimi wpisami poza wpisem z seminarium dyplomowego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §55 ust. 4 regulaminu, każda praca dyplomowa podlega sprawdzeniu z wykorzystaniem programu antyplagiatowego obowiązującego w uczelni.


Składając pracę  student ma obowiązek zalogowania się Systemie Dziekanat – StudNet i w zakładce Dyplom / Praca dyplomowa wgrać przygotowane w formacie PDF dwa pliki:

  • pierwszy z jednolitym tekstem pracy (OSA – Otwarty System Antyplagiatowy)
  • całą pracę wraz z oświadczeniem i innymi załącznikami pracy (ORPD – Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego i magisterskiego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału przez studentów następujących dokumentów (co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną obroną pracy):

  • 2 egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej zaakceptowane przez promotora;
    (w tym jedna drukowana dwustronnie w miękkiej oprawie) wraz z oświadczeniem o oryginalności pracy;
  • elektroniczną wersję pracy (plik w formacie .doc) na nośniku CD/DVD (płyta powinna być podpisana i w opakowaniu) tożsamą z wydrukowaną wersją;
  • indeks (ze wszystkimi wpisami);
  • 4 sztuki zdjęć do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 bez ramek (jedno zdjęcie musi być podpisane);
  • kserokopia opłaty za dyplom w wysokości 60 złotych

(Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta studenta)

Uwaga !!!
Przy odbiorze dyplomu wymagana jest legitymacja studencka oraz wypełniona w formie elektronicznej karta obiegowa (należy ją wygenerować w Systemie Dziekanat – StudNet na indywidualnym koncie studenta).


 

 


 

Rok akademicki 2018/2019

Wymagania dotyczące prac dyplomowych dla kierunku:

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe

Terminy obron prac dyplomowych

 


 

Procedura antyplagiatowa

 

 


Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików (MS Word Adobe PDF

Darmowe oprogramowanie do edycji plików (Open Office / LibreOfficeWPS Office)

Skip to content