5 czerwca 2017

Koła naukowe

Studenci naszego wydziału działają w następujących kołach naukowych:

Koło logopedyczne „Mowa bez wad”

Nazwa koła: Koło logopedyczne „Mowa bez wad”

Opiekun naukowy koła: dr Anita Famuła-Jurczak

Rok założenia koła: 

O nas: 

Cele/zadania:

Zarząd koła:

 • Przewodnicząca, Sara Loba, Pedagogika spec. logopedia
 • Z-ca Przewodniczącego, Michalina Buczek, Pedagogika spec. logopedia,
 • Sekretarz, Klaudia Perzanowska, Pedagogika spec. logopedia,

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: logopediauz18@gmail.com

Prison – penitencjarne koło naukowe studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nazwa koła: Prison – penitencjarne koło naukowe studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opiekun naukowy koła: 

 • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
 • mgr Monika Kaczmarczyk

Rok założenia koła: 2010

O nas: Zajmujemy się przede wszystkim szeroko pojętą działalnością naukową (konferencje naukowe, debaty oksfordzkie); penitencjarną, jak i postpenitencjarną (cyklicznie hospitacje jednostek penitencjarnych; przeprowadzanie warsztatów prospołecznych wśród osadzonych z Zakładu Karnego w Krzywańcu, AŚ Zielona Góra oraz AŚ Nowa Sól). Zapoznajemy się też ze specyfiką pracy w innych ośrodkach, w tym: wychowawczych, socjoterapeutycznych.

Cele/zadania:

 • Hospitowanie takich jednostek jak: zakłady karne, zakłady poprawcze, areszty śledcze, ośrodki socjoterapii.
 • Prowadzenie działalności badawczej w zakresie nauk pedagogicznych i społecznych
  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa (Policja, zakłady opiekuńcze)
 • Aktywizacja osób osadzonych w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych i twórczości
 • Tworzenie warunków kontaktu ze środowiskiem penitencjarnym
 • Aktywna współpraca z innymi kołami naukowymi

Zarząd koła: 

 • Patryk Mróz

Strona www / facebook: 

Email kontaktowy: 

Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych „INKLUZJA”

Nazwa koła: Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych „INKLUZJA”

Opiekun naukowy koła:

 • dr Helena Ochonczenko
 • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
 • dr Tomasz Fetzki

Rok założenia koła: 2018

O nas: 

Cele/zadania:

Zarząd koła: 

 • Kasjana Szysz – przewodnicząca
 • Wiktoria Sęk -    v-ce przewodnicząca
 • Jagoda Straszewska - skarbnik,
 • Paula Irska - członek Zarządu,
 • Maciej Maciejewski - sekretarz.

Strona www / facebook:

Email kontaktowy:

Koło Naukowe Studentów Filmowców „Bractwo Żółtego Szalika”

Nazwa koła: Koło Naukowe Studentów Filmowców „Bractwo Żółtego Szalika”

Opiekun naukowy koła: 

 • dr Ewa Nowicka

Rok założenia koła: 2013

O nas: 

W Bractwie Żółtego Szalika łączy nas zamiłowanie do dobrego kina. Jesteśmy grupą studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy realizując własne hobby, próbują swoich sił po obu stronach kamery. Prowadzimy też nasze autorskie kanały medialne, doceniając znaczenie medium, jakim współcześnie stał się Internet.

Cele/zadania:

 • Tworzenie autorskich produkcji filmowych;
 • Poszerzanie wśród studentów, nauczycieli akademickich, wiedzy z zakresu sztuki filmowej (gra aktorska, reżyseria, pisanie scenariuszy, obróbka materiałów filmowych, montaż, zastosowanie nowoczesnych narzędzi komputerowych do produkcji, promocji i publikacji autorskich nagrań);
 • Organizacja warsztatów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich;
 • Aktywizacja młodzieży szkolnej i akademickiej w oparciu o zastosowanie technik audiowizualnych;
 • Edukowanie w kwestii zalet i zagrożeń ze strony nowoczesnych mediów;
 • Promowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego na zewnątrz.
 • Kultywowanie i promowanie folkloru studenckiego.
 • Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami na innych uczelniach w Polsce

Zarząd koła: 

 • Anna Maria Kuriata – przewodnicząca
 • Kamil Zając – sekretarz

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: 

 • bractwo.zoltegoszalika@gmail.com
Koło Naukowe Pracowników Socjalnych „Help & Joy”

Nazwa koła: Koło Naukowe Pracowników Socjalnych „Help & Joy”  

Opiekun naukowy koła: 

 • dr Magdalena Zdaniewicz

Rok założenia koła: 2011

O nas: Koło Naukowe Help & Joy powstało w roku akademickim 2011/2012 z inicjatywy studentów chętnych do działania i podjęcia aktywności studenckiej na rzecz innych.  Współpracujemy z następującymi instytucjami:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze;
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Wśród Aniołów” w Zielonej Górze;
 • Klub Seniora „Hetman” w Poznaniu;
 • Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu i Warsztaty Terapii Zajęciowej u Sióstr Franciszkanej Rodziny Maryi w Szamotułach;
 • Schronisko dla Matki i Dziecka im. Teresy Strzembosz w Zielonej Górze (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka).

Cele/zadania:

 • prowadzeniu badań z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej i wdrażania ich wyników do praktyki pracy socjalnej,
 • integracji członków Koła ze środowiskiem pracowników socjalnych,
 • wymianie doświadczeń z instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi w kraju,
 • prowadzeniu działalności naukowo-badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, prezentacji, warsztatów itp.),
 • rozwijaniu umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła, kreowaniu nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich,
 • współpracy z organizacjami studenckimi na Uniwersytecie Zielonogórskim, w regionie i całym kraju,
 • organizowaniu akcji pomocowych, z których dochód jest przeznaczany na szczytny cel np.: paczki dla najuboższych bądź niedostosowanych społecznie rodzin, na środki lecznicze dla chorych dzieci i dorosłych, jak i wsparcie rodzin korzystających z różnych instytucji pomocowych.

Zarząd koła: 

 • Przewodnicząca: Natalia Stępińska
 • Zastępca przewodniczącej: Bartek Nowak
 • Sekretarz: Klaudia Strauss
 • Skarbnik: Natalia Sarnowska

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: knpshelpjoy@wp.pl

Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej

Nazwa koła: Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej

Opiekun naukowy koła: dr hab. Grażyna Gajewska prof. UZ

Rok założenia koła: 1977

O nas: 

Cele/zadania:

 • Podejmowanie badań empirycznych i kształtowanie umiejętności pisania tekstów naukowych, organizowanie seminariów i konferencji oraz spotkań z ciekawymi ludźmi nauki i praktyki w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży w różnych układach i sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów, opracowywanie i realizacja cykli zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz okazjonalnych spotkań z dziećmi i młodzieżą w środowisku lokalnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz opieki i wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz pozarodzinnym i pozaszkolnym.
 • Integracja studentów i kadry naukowej zajmujących się pedagogiką opiekuńczą oraz tworzenie tradycji kierunku.
 • Pomoc dzieciom z rodzin zastępczych.

Zarząd koła: 

 • Przewodnicząca: Anna Mosorzewska
 • Zastępca: Piotr Augustyniak
 • Sekretarz: Michalina Buczek

Strona www / facebook:

Email kontaktowy: nkpo.uz@onet.pl

Psychologiczny Klub Filmowy

Nazwa koła: Psychologiczny Klub Filmowy

Opiekun naukowy koła: mgr Konrad Opaliński

Rok założenia koła: 2016

O nas: 

Cele/zadania:

Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii na podstawie filmów i dyskusji-studium przypadku. Strona Psychologicznego Klubu Filmowego ma zamiar skupiać się na ciekawych pozycjach, wartych zobaczenia i zgłębienia tematu od strony psychologicznej.

Zarząd koła: 

 • przewodnicząca: Aleksandra Majtas
 • zastępca: Oliwia Gawrych
 • sekretarz: Kinga Niemiec

Strona www / facebook: https://www.facebook.com/psychologicznyklubfilmowy/

Email kontaktowy: psych.klubfilmowy@onet.pl

Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii

Nazwa koła: Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii

Opiekun naukowy koła:  dr Anna Mróz

Rok założenia koła:  2017

O nas: 

Cele/zadania:

 • Poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu psychologii
 • Organizowanie spotkań z wykładowcami, w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz poznania zagadnień i zakresu praktycznej pracy psychologa
 • Konfrontacja teoretycznych umiejętności nabytych w czasie studiów z aspektem praktycznym
 • Stworzenie przestrzeni badawczej i odkrywczej dla studentów psychologii
 • Nauka i wsparcie aspektu komunikacji w różnych grupach- m.in. treningi umiejętności społecznych
 • Nauka przeprowadzenia skutecznego warsztatu (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

Zarząd koła: 

 • Przewodnicząca: Patrycja Stor
 • Zastępca: Paulina Krzus
 • Sekretarz: Angelika Kuźbit

Strona www / facebook: Facebook (grupa zamknięta - dla członków Koła): "Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii UZ"

Email kontaktowy: 

Koło Psychologii Wsparcia i Rozwoju WIR

Nazwa koła: Koło Psychologii Wsparcia i Rozwoju "WiR"

Opiekun naukowy koła: dr Marzanna Farnicka

Rok założenia koła: 2014

O nas: Koło powstało w 2012 roku i jego pierwszą przewodniczącą była Adriana Łagoża, potem Daria Łagocka a obecnie jest Natalia Nowak. Od początku opiekunem koła jest dr Marzanna Farnicka. Ze względu na to, że celem koła są liczne działania dotyczące rozwoju osobistego i wsparcia cieszy sie ono dużą popularnością wśród studentów całego Uniwersytetu. Nasi członkowie rekrutują sie z wielu wydziałów. Celem Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat tworzenia i optymalizowania warunków rozwoju człowieka oraz doskonalenie twórczej refleksji nad podejmowanymi działaniami. Można zatem powiedzieć, że działamy zgodnie z Lewinowskim paradygamatem badan w działaniu. Tradycyjne formy pracy naszego koła to: psycho - i filmonocki, warsztaty dla szkól oraz ich ewaluacja, praca w Świetlicy socjoterapeutycznej (od 2012 do dziś), prowadzenie autorskich projektów i ewaluacja podjętych oddziaływań.

Cele/zadania:

 • Propagowanie wiedzy na temat rozwoju, jego optymalizacji i wsparcia; działania aktywizujące studentów nastawione na oddziaływania praktyczno-projektowe w instytucjach edukacyjnych lub społecznych

Zarząd koła: 

 • przewodnicząca: Joanna Roeser

Strona www / facebook: 

Email kontaktowy: m.farnicka@wpps.uz.zgora.pl

Skip to content