OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2016/2017


Uwaga! Bardzo ważne!

Wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

 

Podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub instytucieprowadzącym dany kierunek studiów.

Regulamin studiów podyplomowych

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe PDF , doc

 


Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, pracownicy wszystkich instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych m.in. pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci, opiekunowie społeczni, pielęgniarki środowiskowe, animatorzy, którzy są zainteresowani pracą na rzecz seniorów w środowisku lokalnym. Kwalifikacje: przygotowanie w podstawowym zakresie do pełnienia m.in. funkcji lidera w zespołach do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych działających przy różnych instytucjach pomocy i polityki społecznej, menadżera projektów na rzecz osób starszych realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne, animatora aktywności seniorów w instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją, organizatora wolontariatu na rzecz seniorów.Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: : dziekanat, tel. 68 328 32 36Kierownik studiów: dr Elżbieta Lipowicz. 
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub osób posiadających wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną. Kwalifikacje: kwalifikacje zawodowe asystenta rodziny.Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: Dziekanat, tel. 68 328 32 36.Kierownik studiów: dr Klaudia Pietrań. 
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich bez przygotowania pedagogicznego, którzy chcą nabyć kwalifikacje nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Kwalifikacje: kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga specjalisty terapii pedagogicznej.Czas trwania: 3 semestry.Opłaty: semestr 1800 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: Dziekanat, tel. 328 32 36.Kierownik studiów: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ.Strona WWW: http://www.wpps.uz.zgora.pl/EEiTP/ 
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Kwalifikacje: przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz placówkach opieki całkowitej i częściowej (adekwatnie do uzyskanych po ukończeniu studiów I i/lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich kwalifikacji nauczycielskich lub pedagogicznych).Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: mgr Agata Szuba, tel. 68 328 32 53.Kierownik studiów: dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ.Strona WWW: http://www.oligo.wpps.uz.zgora.pl/ 
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Kwalifikacje: przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola (w oddziałach przedszkolnych, alternatywnych formach przedszkolnych) oraz nauczyciela nauczania początkowego.Czas trwania: 3 semestry.Opłaty: semestr 1300 zł, rekrutacja 85 zł. Informacje dodatkowe: mgr Teresa Dzierzba, tel. 68 328 32 56.Kierownik studiów: dr Anetta Soroka-Fedorczuk. Termin skladania dokumentów przedłużony do 31 grudnia  
Adresaci: studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów, zwłaszcza czynni nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy i inne osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do projektowania i realizacji zajęć z zakresu edukacji seksualnej. Kwalifikacje: kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Czas trwania: 3 semestry.Opłaty: semestr 1600 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: : dziekanat, tel. 68 328 32 36Kierownik studiów: dr Krzysztof Wąż. 
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Kwalifikacje: przygotowanie do posługiwania się wybranymi alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji, w tym językiem migowym i systemem Braille'a. Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1500 zł, rekrutacja 85 zł. Informacje dodatkowe: tel. 68 328 3236.Kierownik studiów: dr Katarzyna Kochan. 
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich: policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy aparatu wymiaru sprawiedliwości oraz kurateli sądowej. Kwalifikacje: nabycie aktualnej wiedzy na temat przestępczości, jej form, uwarunkowań oraz praktycznych umiejętności pomiaru, badania, diagnozowania i przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym.Czas trwania: 3 semestry.Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: : dziekanat, tel. 68 328 32 36Kierownik studiów: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek. 
Adresaci: absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. Kwalifikacje: kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy w placówkach oświatowych.Czas trwania: 3 semestry.Opłaty: semestr 1400 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: mgr Teresa Renata Dzierzba, tel. 68 328 32 56.Kierownik studiów: dr Anita Famuła-Jurczak, tel. 517 608 846. 
Adresaci: absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wyjątkowych sytuacjach na studia przyjmowani są studenci studiów I stopnia) z nienaganną wymową (potwierdzoną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).Kwalifikacje: przygotowanie do podjęcia pracy (po spełnieniu warunków określonych w przepisach obowiązujących w poszczególnych resortach) jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych (tylko w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela) lub jako logopeda w placówkach medycznych i gabinetach prywatnych.Czas trwania: 4 semestry.Opłaty: semestr 1800 zł, rekrutacja 100 zł.Informacje dodatkowe: mgr Kamila Szczpuła, tel. 68 328 32 36.Kierownik studiów: dr hab. Ewa M. Skorek. Rekrutacja do 12 października 2016Strona WWW: http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl/  
Adresaci: absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wyjątkowych sytuacjach na studia przyjmowani są studenci studiów I stopnia) z nienaganną wymową (potwierdzoną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej); dodatkowo, ze względu na specyfikę języka migowego kandydaci powinni mieć sprawne ruchowo kończyny górne. Kwalifikacje: przygotowanie do podjęcia pracy (po spełnieniu warunków określonych w przepisach obowiązujących w poszczególnych resortach) jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych (tylko w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela) lub jako logopeda w placówkach medycznych i gabinetach prywatnych oraz przygotowanie do zewnętrznego egzaminu tłumacza języka migowego.Czas trwania: 4 semestry.Opłaty: semestr 2100 zł, rekrutacja 100 zł.Informacje dodatkowe: mgr Kamila Szczpuła, tel. 68 328 32 36. Kierownik studiów: dr hab. Ewa M. Skorek.Strona WWW: http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl/ Rekrutacja do 12 października 2016 
Adresaci: absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wyjątkowych sytuacjach na studia przyjmowani są studenci studiów I stopnia) z nienaganną wymową (potwierdzoną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej). Kwalifikacje: przygotowanie do podjęcia pracy (po spełnieniu warunków określonych w przepisach obowiązujących w poszczególnych resortach) jako nauczyciel logopeda i nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej w placówkach oświatowych (tylko w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela) lub jako logopeda oraz specjalista terapii pedagogicznej w placówkach medycznych i gabinetach prywatnych.Czas trwania: 4 semestry.Opłaty: semestr 2100 zł, rekrutacja 100 zł.Informacje dodatkowe: mgr Kamila Szczpuła, tel. 68 328 32 36. Kierownik studiów: dr hab. Ewa M. Skorek.Strona WWW: http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl/ Rekrutacja do 12 października 2016 
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych klas I-III, którzy ukończyli studia magisterskie, licencjackie lub podyplomowe nadające kwalifikacje do pracy w przedszkolu i/lub w edukacji wczesnoszkolnej. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz uzyskuje kwalifikacje nauczyciela języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Słuchacze zdobywają podstawy teoretyczne oraz poszerzają swój warsztat metodyczny dotyczący nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, realizują także praktykę pedagogiczną, która umożliwia zweryfikowanie zdobytej wiedzy.Uwaga: Studia nie przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu państwowego i uzyskania jednego z certyfikatów wskazanych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dn. 12.03.2009 z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (w tym szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji nauczycieli do nauczania języka obcego w edukacji dzieci w przedszkolu i klasach początkowych).Czas trwania: 2 semestry. Opłata: 1700 zł za semestr + opłata rekrutacyjna 85 złKierownik studiów: dr Agnieszka Olczak (e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )  
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie kształcenia co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii lub studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii. Kwalifikacje: przygotowanie do diagnozy i terapii osób w różnym wieku (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, do wieku starczego), u których występują zaburzenia mowy, języka i komunikacji powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1500 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: tel. 68 328 32 36. Kierownik studiów: dr hab. Ewa M. Skorek.Strona WWW: http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl/  
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie kształcenia co najmniej 800 godzin w zakresie logopedii lub studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin. Kwalifikacje: przygotowanie do diagnozy i terapii osób w różnym wieku (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, do wieku starczego), u których występują zaburzenia mowy, języka i komunikacji powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego oraz posługiwania się wybranymi alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji, w tym językiem migowym i systemem Braille'a.Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 2000 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: tel. 68 328 32 36.Kierownik studiów: dr hab. Ewa M. Skorek.Strona WWW: http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl/  
Adresaci: studia kierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich. Kwalifikacje: absolwenci uzyskują kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą umożliwiające zajmowanie stanowiska dyrektora w szkołach lub pełnienia funkcji kierowniczej w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1750 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: Dziekanat, tel. 68 328 32 36.Kierownik studiów: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ.mgr Magdaleny Zapotocznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich posiadający kwalifikacje pedagogiczne; osoby pracujące z dziećmi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych oraz z dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także do innych osób, które są zainteresowane indywidualizacją w procesie edukacji dziecka.
Kwalifikacje: przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych metodami Montessori oraz Planu Daltońskiego w placówkach opiekuńczych i terapeutycznych, w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka.Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1500 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: mgr Renata Dzierzba, tel. 68 328 32 56.Kierownik studiów: dr Mirosława Nyczaj-Drąg. 
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Kwalifikacje: przygotowanie do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych i pozaszkolnych, wspierających, interwencyjnych i socjalizacyjnych oraz innych wybranych formach opieki dla dzieci do lat trzech; kwalifikacje do zajmowania wymienionych stanowisk określają szczegółowe akty prawne i są uzależnione od ukończonych wcześniej form kształcenia kandydatów.Czas trwania: 3 semestry.Opłaty: semestr 1400 zł, rekrutacja 85 zł. 
Informacje dodatkowe: Katarzyna Januszek, tel. 68 328 47 22.Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, tel. 506 278 766Strona WWW: http://www.wpps.uz.zgora.pl/POW/  
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy szkolni, wychowawcy placówek oświatowo-wychowawczych, absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Kwalifikacje: dodatkowe kwalifikacje – nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i twórczymi.Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1700 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: Dziekanat, tel. 68 328 32 36.Kierownik studiów: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ.Strona WWW: http://www.wpps.uz.zgora.pl/p1/  
Adresaci: studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich – funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy aparatu wymiaru sprawiedliwości i Policji, pedagodzy i terapeuci zatrudnieni w placówkach szkolnych i specjalistycznych, szkolnowychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kuratela sądowa, pracownicy służby zdrowia i inni.Kwalifikacje: uprawnienia terapeuty zaburzeń okresu adolescencji i osób dorosłych; istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w ramach studiów podyplomowych.Czas trwania: 3 semestry.Opłaty:semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: dziekanat, tel: 68 328 32 36.Kierownik studiów: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ.
Adresaci: studia adresowane są do szerokiego grona osób zajmujących kierowaniem i/lub organizowaniem pracy innych osób, w tym: właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej w sferze prywatnej i publicznej przedsiębiorczości i wszystkich osób, których interesują problemy mobbingu, konfliktów w miejscu pracy, stresu, wypalenia zawodowego i pracoholizmu oraz innych uzależnień wpływających na sposób wykonywania pracy i atmosferę w miejscu pracy.  Kwalifikacje: absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał kwalifikacje do realizacji zadań w zakresie: zarządzania konfliktem; zarządzania stresem; tworzenia polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej; przeciwdziałania powstaniu syndromu wypalenia zawodowego. Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 2000 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: tel: 68 328 73 11.Kierownik studiów: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ.Rekrutacja trwa do 30 pażdziernika 2016.http://psychologia.wpps.uz.zgora.pl/?page_id=282
Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich języka obcego. Kwalifikacje: kwalifikacje nauczyciela wczesnego nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.Czas trwania: 2 semestry.Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł.Informacje dodatkowe: Dziekanat, tel. 68 328 32 36.Kierownik studiów: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ.Strona WWW: http://www.wpps.uz.zgora.pl/WNJO/