Kierunki i specjalności

 

 

STUDIA I STOPNIA  


PEDAGOGIKA
3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Celem kształcenia na kierunku pedagogika studiach pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.Absolwent, zależne od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie i innych placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i uzyskaniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela  wykraczającego poza obowiązkowe programy kształcenia na specjalnościach nienauczycielskich), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej oraz wymiarze sprawiedliwości.Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika prowadzi do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych na studiach drugiego stopnia.W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku pedagogika posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji. Poniższe opisy poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.  Proponowane specjalności na kierunku PEDAGOGIKA:

Studia pierwszego stopnia na specjalności animacja kultury tanecznej lub fotograficznej kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów kultury tanecznej i fotograficznej, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury, takich jak organizacje pozarządowe, a także w mediach. Są przygotowani do animowania i prowadzenia amatorskich grup artystycznych oraz skutecznego funkcjonowania w sektorze prywatnym.

     

Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz kwalifikacje nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej. W toku studiów poznaje problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej. Jest praktycznie przygotowany do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej.
Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dodatkowe przygotowanie do wczesnej nauki języka obcego (po spełnieniu wymogów resortowych uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej). W toku studiów poznaje problematykę rozwoju dzieci, zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające pracę dydaktyczno-wychowawczą, poznaje metody wczesnej nauki języka obcego oraz uczy się tworzyć warsztat pracy nauczycielskiej. Jest praktycznie przygotowany do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wczesnego nauczania języków obcych.
Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dodatkowe pogłębione przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze artystycznym w tych grupach wiekowych. W toku studiów poznaje problematykę rozwoju dzieci, zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające pracę dydaktyczno-wychowawczą, uczy się tworzyć własny warsztat pracy nauczycielskiej. Program studiów jest poszerzony o przedmioty artystyczne – muzyczno-ruchowe i plastyczno-techniczne, szczególnie ważne dla rozwoju dzieci. Studia pierwszego stopnia praktycznie przygotowują do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wczesnej edukacji artystycznej.
Celem kształcenia na specjalności informatyka szkolna i edukacja medialna jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, technologii informacyjnych oraz mediów. Umiejętności, które student zdobędzie powinny umożliwić mu świadome odbieranie i rozumienie komunikatów multimedialnych, ich projektowanie i realizowanie oraz krytyczną ocenię wytworów multimedialnych własnych i cudzych. Absolwent zdobędzie kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczyciela w zakresie kształcenia informatycznego i medialnego w szkole podstawowej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej oraz we wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych, mass mediach, wydawnictwach medialnych itp. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki w obszarze nauk społecznych na studiach drugiego stopnia.  Strona www specjalności >>> 

   

Absolwent specjalności logopedia i język migowy jest przygotowany do prowadzenia działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności (edukacyjnej, społecznej i zawodowej), korygowania wad wymowy i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach. Dodatkowo, posiada wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent uzyskuje przygotowanie do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach medycznych i sektorze prywatnym oraz kwalifikacje pedagogiczne w specjalności logopedia przygotowujące do podjęcia pracy jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola i szkoły podstawowe. Ponadto, zna system językowo-migowy na poziomie zaawansowanym z elementami polskiego języka migowego i przygotowany jest do zewnętrznego egzaminu tłumacza języka migowego (kształcenie w zakresie języka migowego rozpoczyna się od podstaw). Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku ukończenia studiów.
Absolwent specjalności logopedia i terapia pedagogiczna jest przygotowany – po pierwsze – do prowadzenia działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności (edukacyjnej, społecznej i zawodowej), korygowania wad wymowy i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach oraz po drugie – do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły, rozpoznania indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów (diagnoza i prognoza pedagogiczna) w sferze motywacji do uczenia się, w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Dodatkowo, posiada wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent uzyskuje przygotowanie do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach medycznych i sektorze prywatnym oraz kwalifikacje pedagogiczne w specjalności pierwszej (logopedia) i specjalności dodatkowej (terapia pedagogiczna) przygotowujące do podjęcia pracy jako nauczyciel logopeda i nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola i szkoły podstawowe.
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w szeroko rozumianej komunikacji społecznej z zastosowaniem języka angielskiego. Interdyscyplinarna wiedza z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i technicznych oraz umiejętności, które student zdobędzie powinny umożliwić mu świadomy odbiór i rozumienie komunikatów multimedialnych, ich projektowanie i realizację, krytyczną ocenę oraz stosowanie w praktyce. Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Zdobędzie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, będzie potrafił profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych – planując, realizując i ewaluując podejmowane działania pedagogiczne. Absolwent może zostać zatrudniony m.in. w: instytucjach non-profit, administracji samorządowej i państwowej, lokalnych mediach, medialnych agencjach usługowych, agencjach reklamowych, działach marketingu firm prywatnych i państwowych oraz na stanowiskach wymagających komunikowania się za pośrednictwem mediów elektronicznych w języku angielskim.  Strona www specjalności >>>
Absolwent tej specjalności jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Jest przygotowany do diagnozowania i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dziecka oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także osobami starszymi, współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów), współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku, pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami), projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności profilaktycznej.
Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w obszarze pedagogiki, a po realizacji dodatkowej praktyki w instytucjach oświatowych, także pełne uprawnienia pedagogiczne. W szczególności, każdy absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania środowiskowych strategii profilaktycznych oraz potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii osób uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto, treści programowe tej specjalności zawierają tematykę występującą na kursach podstawowych dla policjantów i funkcjonariuszy służby więziennej poszerzoną o wielopłaszczyznowe konteksty społeczne i psychologiczne, co może być przydatne do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych. Absolwent specjalności resocjalizacja z przygotowaniem do służb mundurowych nabywa wiedzę, która pozwoli mu skutecznie rozwiązywać złożone problemy społeczne występujące w pracy służb, straży i formacji powołanych do utrzymywania porządku publicznego. W szczególności, absolwent nabywa wiedzę i umiejętności przydatne w służbie policjantów pionu prewencji oraz członków zespołów do spraw nieletnich i patologii funkcjonujące w Policji.
Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w obszarze pedagogiki, a po realizacji dodatkowej praktyki w instytucjach oświatowych, także pełne uprawnienia pedagogiczne. W szczególności, każdy absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania środowiskowych strategii profilaktycznych oraz potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii osób uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto absolwent specjalności resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwiązywania konfliktów społecznych, negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W trakcie zajęć studenci nabywają podstawowe umiejętności mediacyjne i negocjacyjne niezbędne w różnych obszarach pracy resocjalizacyjnej, opanowują sposoby komunikowania się w sytuacjach konfliktu oraz inne umiejętności przydatne absolwentowi do pełnienia roli mediatora.
   

PEDAGOGIKA SPECJALNA
3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Absolwent kierunku pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi z niepełnosprawnością w różnych środowiskach społecznych, terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dodatkowo, absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest przygotowany do wczesnego wspomagania mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, jako nauczyciel wspomagający oraz do prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnych) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest także przygotowany do kontynuowania nauki w obszarze nauk społecznych na studiach drugiego stopnia.

PRACA SOCJALNA
3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata  

Studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna – przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Absolwenci poznają podstawy wiedzy filozoficznej, socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej i biomedycznej, która pozwala na poznanie istoty natury ludzkiej i procesów społecznych, daje podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwia zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Ponadto otrzymuje niezbędną wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium, poznaje zasady funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny. Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu asystenta rodziny.

Absolwent pracy socjalnej powinien posiadać kompetencje i sprawności w zakresie: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo - wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); pobudzania (samo)zaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent pracy socjalnej przygotowywany jest do rozwiązywania problemów w sytuacjach – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.

Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Absolwent pracy socjalnej powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia prowadzi do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki, w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych, na studiach drugiego stopnia.SOCJOLOGIA
3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata 

Studia na kierunku Socjologia dotyczą – najogólniej rzecz ujmując – struktur, wyobrażeń i działań społecznych. Ich najważniejszym celem jest rozwijanie wiedzy potrzebnej do lepszego rozumienia ludzkiego życia, interakcji i instytucji społecznych, a także kształtowanie kompetencji i postaw sprzyjających rozwiązywaniu globalnych i lokalnych problemów społecznych. Po zakończeniu edukacji studenci mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli, w instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem; w ośrodkach badania opinii społecznej; jako specjaliści w zakresie social relations, profilaktyki i resocjalizacji i pracy z rodziną oraz rewitalizacji społecznej. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnienie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi jak i ilościowymi, z zastosowaniem programów komputerowych. Jest on również przygotowany w stopniu podstawowym do podejmowania mniej skomplikowanych prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym, zastosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów społecznych, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie, w celu dostosowania do zmieniających się wymagań rynku pracy.  

Proponowane specjalności na kierunku SOCJOLOGIA:

Specjalność Rewitalizacja społeczna: diagnozowanie i wyjaśnianie problemów społecznych i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych i regionalnych, w miastach i wsiach, w rodzinach, w instytucjach gospodarki, instytucjach politycznych, w relacjach między polityką a innymi sferami życia społecznego; opis i wyjaśnienie zmian społecznych i kulturowych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej. Absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do: tworzenia programów rewitalizacji społecznej (z uwzględnieniem zróżnicowanych źródeł ich finansowania) ; tworzenia programów i prowadzenia konsultacji społecznych; inicjowania oddolnych działań partycypacyjnych np. (zakładanie stowarzyszeń) i wspieranie inicjatyw lokalnych oraz skutecznego komunikowania się (dzięki możliwości wykorzystania w praktyce technik negocjacyjnych czy mediacyjnych).

Specjalność Animacja sieci społecznych:  absolwent umie komunikować się z otoczeniem (także oceniać relacje instytucji z otoczeniem zewnętrznym), jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, łączy wiedzę socjologiczną z kompetencjami kluczowymi w realiach społeczeństwa informacyjnego i praktycznymi zastosowaniami wiedzy socjologicznej w zakresie komunikacji społecznej (reklama, wizualizacja, socjotechnika, marketing społeczny i polityczny) i w zakresie nowych mediów. Absolwent posiada kompetencje w zakresie psychospołecznych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, rozwiązywania konfliktów w różnego typu organizacjach i przedsiębiorstwach, w szczególności w przedsiębiorstwach międzynarodowych, organizacjach i instytucjach publicznych i non-profit. STUDIA II STOPNIA


PEDAGOGIKA
2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest poszerzenie kompetencji studenta w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin, przygotowanie go do pracy zawodowej oraz prowadzenia badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie i placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i uzyskaniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela[1] wykraczającego poza obowiązkowe programy kształcenia na specjalnościach nienauczycielskich; absolwentom studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela studia drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, administracji państwowej i samorządowej, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowany do prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych.

Student wybiera specjalność, której ukończenie poszerzy jego kompetencje zawodowe. Poniższe opisy przygotowania zawodowego w ramach poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.

[1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2012., poz. 131 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 400.  Proponowane specjalności na kierunku PEDAGOGIKA:

Studia drugiego stopnia na specjalności animacja kultury z profilem artystycznym – teatr kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury i mediach. Dodatkowo absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do prowadzenia badań terenowych – monograficznych, sondażowych, biograficznych i badań w działaniu oraz prowadzenia zajęć warsztatowych w wybranej dziedzinie kultury symbolicznej. Absolwent może być zatrudniony m.in. w instytucjach kultury, administracji samorządowej i państwowej, lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja), instytucjach oświatowych, np. do realizacji zajęć pozalekcyjnych (po spełnieniu wymogów resortowych), agencjach usługowych (fotograficznych, filmowych, koncertowych), agencjach reklamowych, prywatnych szkołach artystycznych i innych instytucjach edukacji artystycznej, w działach marketingu firm prywatnych i państwowych. Absolwent animacji kultury może prowadzić również samodzielną działalność artystyczną lub prywatną działalność gospodarczą w obszarze aktywności wolnoczasowej.

 

Sylwetkę absolwenta studiów drugiego stopnia tej specjalności charakteryzuje kilku zakresów kompetencji nauczyciela: pogłębione rozumienie istoty człowieka, roli edukacji w jego rozwoju i na tym podłożu szczegółowego rozumienia dziecka i uwarunkowań jego aktywności; znajomość zasad analizy rzeczywistości (aspekt metodologiczny) w jakiej funkcjonują oraz ich stosowanie w badaniu, w doborze metod służących do eksploracji określonych sytuacji dziecka, uwarunkowań jego osiągnięć edukacyjnych; poznanie istotnych dla współczesnej edukacji strategii działania pedagogicznego oraz umiejętnego i elastycznego ich realizowania w praktyce (wiąże się to z pogłębionym rozumieniem integracji, jako głównej idei edukacji małego dziecka analizowanej na tle szerszego kontekstu i tendencji światowych); pogłębienie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu mediów i technologii komunikacyjno-informacyjnych; przygotowanie go do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki medialnej. Może podjąć pracę w przedszkolu i w klasach I-III oraz dodatkowo prowadzić zajęcia komputerowe.

Sylwetkę absolwenta studiów drugiego stopnia tej specjalności charakteryzuje kilku zakresów kompetencji nauczyciela: pogłębione rozumienie istoty człowieka i w ślad za tym roli edukacji w jego rozwoju i na tym podłożu szczegółowego rozumienia dziecka i uwarunkowań jego aktywności; znajomość zasad analizy rzeczywistości (aspekt metodologiczny), w jakiej funkcjonują oraz ich stosowanie w badaniu, w doborze metod służących do eksploracji określonych sytuacji dziecka, uwarunkowań jego osiągnięć edukacyjnych; poznanie istotnych dla współczesnej edukacji strategii działania pedagogicznego oraz umiejętnego i elastycznego ich realizowania w praktyce (wiąże się to z pogłębionym rozumieniem integracji, jako głównej idei edukacji małego dziecka analizowanej na tle szerszego kontekstu i tendencji światowych); pogłębienie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu wspomagania dzieci w rozwoju zdolności; przygotowanie go do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki zdolności i twórczości. Może podjąć pracę w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dodatkowo w placówkach pozaszkolnych prowadząc zajęcia dla dzieci zdolnych i twórczych.

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu mediów i technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz przygotowanie go do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki medialnej. Absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie edukacji medialnej i informatycznej z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela studia drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych, mass mediach, wydawnictwach medialnych itp.

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Jest przygotowany do diagnozowania i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dziecka oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także osobami starszymi, współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów), współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku, pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami), projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności profilaktycznej.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów z obszaru pomocy społecznej. Uzyskuje także podstawowe kompetencje w zakresie prowadzenia grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych. Jest przygotowywany do pracy (po spełnieniu wymogów resortowych) w instytucjach pomocy społecznej, w instytucjach oświaty i wychowania, w poradniach oraz instytucjach prowadzących działalność profilaktyczną.

Absolwent tej specjalności poza pogłębioną wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, uzyskuje szersze podstawy teoretyczne i praktyczne do realizacji terapii specjalistycznej w wybranych obszarach oraz projektowania, wdrażania i ewaluacji lokalnych oraz szkolnych strategii profilaktycznych. Jest przygotowany do prowadzenia badań pedagogicznych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. Dodatkowo, absolwent uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich.
 

PRACA SOCJALNA
2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Absolwent kierunku praca socjalna ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej obejmującą różne dziedziny aktywności ludzkiej, dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Cechuje się rozbudowaną świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. Potrafi planować, realizować i ewaluować projekty socjalne w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej wykorzystując do tego warsztat diagnostyczny, poznane metody analiz badawczych, a także najnowsze metody i techniki interwencyjne. Charakteryzuje się  pogłębioną umiejętnością identyfikowania i wyjaśniania problemów społecznych oraz gotowością do prowadzenie badań i działań w środowisku w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi. Kształcenie zorientowane jest na rozwijanie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu asystenta rodziny.   

SOCJOLOGIA
2-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Socjologia należy do nauk społecznych. Jest dyscypliną wewnętrznie zróżnicowaną. Studia drugiego stopnia pogłębiają wiedzę, poszerzają zakres umiejętności i rozwijają kompetencje społeczne uzyskane w ramach studiów pierwszego stopnia. Ponadto absolwent tych studiów poznaje złożone mechanizmy funkcjonowania życia społecznego. Absolwent studiów II stopnia zna i umie zastosować w samodzielnie prowadzonych badaniach empirycznych klasyczne i współczesne teorie społeczne oraz tradycyjne i nowatorskie strategie badawcze (metody, techniki, narzędzia). Jest przygotowany również do pełnienia funkcji eksperta z zakresu badań stosowanych dla jednostek organizacyjnych wszystkich sektorów życia społecznego. W ramach studiów II stopnia możliwe jest realizowanie ścieżki ogólnej, bez wyboru specjalności oraz specjalności – analityk danych społecznych. Absolwenci mogą kontynuować edukację na innych kierunkach z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych w ramach studiów stopnia trzeciego oraz, zgodnie ideą procesu bolońskiego, w każdej innej dziedzinie, którą wybiorą jeśli tylko wymagania wstępne odnośnie nabytych efektów kształcenia zostaną spełnione. Absolwent tych studiów może znaleźć zatrudnienie w biurze rzecznika prasowego różnych instytucji prywatnych i państwowych i samorządowych - jako doradca-analityk marszałka województwa czy wojewody; pracuje w ośrodkach pomocy społecznej; w instytucjach rządowych jako „ekspert analizy danych" diagnozując trendy społeczne, kulturowe i dotyczące organizowania się ludzi na podstawie danych pochodzących z danych empirycznych; analityk w organizacjach non-profit - w biznesie jako specjalista PR i analizy mediów oraz wizerunku firmy oraz jako rzecznik prasowy w firmach, czy ośrodkach badania opinii społecznej.

Absolwenci specjalności: analityk danych społecznych będą posiadali rozległą wiedzę z zakresu podstawowych koncepcji tworzonych w ramach nauk społecznych, będzie potrafił zastosować  je w swojej praktyce badawczej, doradczej i ewaluacyjnej. Będzie także posiadał bogaty warsztat metodologiczny oraz ogólne rozeznanie w aktualnej sytuacji i trendach występujących w poszczególnych sferach życia społecznego. Absolwent tej specjalności będzie osobą, która potrafi tworzyć raporty, analizy, badania opinii publicznej, pozyskuje dane do prowadzenia badań społecznych, przeprowadza ich kompleksową analizę (łącznie z użyciem odpowiedniego oprogramowania do analizy danych), wyciąga wnioski, proponuje rekomendacje. Zatrudnienia absolwent specjalności może poszukać w firmachz działem analiz, prognoz, działem promocji i rozwoju – jako analityk – osoba, która realizuje badania lub kompletuje dane, analizujesz je, przedstawiasz możliwości aplikacji rozwiązań, ewaluacji, trendów itd. 

Absolwenci specjalności: komunikacja społeczna mogą podjąć zatrudnienie w wielu sektorach medialnych z zakresu komunikacji społecznej – rzeczników prasowych, specjalistów od reklamy i public relations, czy pracowników sztabów wyborczych mających odpowiednie wykształcenie w zakresie zagadnień dotyczących wielu aspektów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Absolwenci w trakcie studiów zdobędą umiejętności do prowadzenia  dialogów oraz umiejętności analizy komunikatów wykorzystując media cyfrowe (multimedia, cyfrowy tekst, grafikę i animacje). Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na skuteczne organizowanie i kierowanie instytucjami medialnymi oraz tworzenie strategii komunikacyjnych. Absolwent tej specjalności jest osobą, która umie rozmawiać z ludźmi, wie jak dbać o dobrą komunikację, dzięki swojej kreatywności jest aktywna, wydajna, ma poczucie sensowności swojego działania; zna różnorodne techniki psychologiczne i socjologiczne funkcjonowania w grupie, radzenia sobie, przewodzenia lub organizowania pracy w firmie.

Absolwenci mogą kontynuować edukację na innych kierunkach z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych w ramach studiów stopnia trzeciego oraz, zgodnie ideą procesu bolońskiego, w każdej innej dziedzinie, którą wybiorą jeśli tylko wymagania wstępne odnośnie nabytych efektów kształcenia zostaną spełnione. 

   STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


PSYCHOLOGIA
5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra  

 

Absolwent psychologii dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność psychologiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań psychologicznych oraz do pracy w różnych placówkach zgodnie z wybraną specjalnością. Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę obejmującą podstawowe działy psychologii i szczegółową wiedzy specjalistyczną w zakresie co najmniej jednej, wybranej przez studenta specjalności, kształcenie gotowości studiujących do ciągłego samokształcenia,  kształcenie umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych u jednostek i grup w środowiskach ich życia przy zastosowaniu odpowiednich metod, narzędzi i technik diagnostycznych, kształcenie w zakresie formułowania prostych narzędzi diagnostycznych na potrzeby praktyki psychologicznej oraz umiejętności analizowania ich wyników, kształcenie podstawowych umiejętności stawiania hipotez, planowania i prowadzenia badań naukowych, wprowadzenie do wymagań wynikających ze standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Psychologa i innych stosowanych dokumentach.W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalności student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.Jednolite studia magisterskie z psychologii umożliwiają przygotowanie absolwentów do rozumienia złożoności świata i ludzi, spełniania oczekiwań różnej kategorii pacjentów/klientów/pracodawców oraz podejmowania działań pomocowych w różnych obszarach praktyki społecznej. Studia psychologiczne podnoszą szanse absolwentów na zatrudnienie na stanowiskach pracy, które nie wiążą się wyłącznie i ściśle z funkcją zawodową psychologa, ale wymagają pewnych umiejętności, uzyskanych w wyniku studiów na ww. kierunku. Absolwenci uzyskują kompetencje zawodowe takie jak: analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji, które mogą się okazać przydatne w różnych obszarach aktywności o działalności zawodowej. Studia na kierunku psychologia wyznaczają kurs dalszego doskonalenia zawodowego i zdobywania kolejnych, poszerzonych kwalifikacji i profesjonalnych uprawnień. Studia psychologiczne dostarczają szereg ważnych umiejętności praktycznych. Ich specyfika jest uzależniona od wybranej specjalności. 

Absolwenci specjalności psychologia kliniczna zdobywają szeroką wiedzę na temat dezadaptacyjnego funkcjonowania człowieka  oraz problemów osób cierpiących z powodu zaburzeń będących przedmiotem zainteresowania psychopatologii. Ponadto absolwenci są wyposażeni w wiedzę z zakresu kierunków pomocy psychologicznej, a także profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia. Specjalność ta przygotowuje studentów do uczestnictwa w działaniach pomocowych oraz podejmowania działalności terapeutycznej. Rozwija umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi, a także prowadzenia rozmowy, obserwacji oraz eksperymentowania.Absolwenci potrafią analizować i interpretować zachowania problemowe zarówno grup, jak i jednostek oraz stosować wiedzę z tego zakresu do tworzenia optymalnych warunków funkcjonowania ludzi. Odznaczają się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją.Specjalność ta przygotowuje do pracy w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych i pozapsychiatrycznych, np. onkologicznych oraz działalności w sektorze prywatnym między innymi  do prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej. Dodatkowo absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach takich, jak np.: policja, wojskowość, sądownictwo, więziennictwo, praca socjalna, czy oświata.Podjęcie pracy w placówkach służby zdrowia lub w oświacie wymaga uzyskania dodatkowych, branżowych kwalifikacji.
Specjalność psychologia edukacyjna i wychowawcza ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu diagnostyki psychologicznej, psychologii rozwojowej, psychologii uczenia się i nauczania, a także metodyki wychowania. Absolwenci w toku kształcenia zdobywają lub poszerzają wiedzę na temat adolescencji, wybranych teoretycznych modeli zaburzeń i specyficznych problemów związanych z zaburzeniami okresu rozwojowego.  Poza tym  rozwijają umiejętności związane z rozpoznawaniem, klasyfikowaniem oraz rozwiązywaniem sytuacji trudnych i kryzysowych.Absolwenci tej specjalności posługują się w sposób adekwatny metodami pomocy psychologicznej ukierunkowanej na rozwój jednostki, a także metodami oddziaływania wychowawczego. Doceniają potrzebę zrozumienia świata przeżyć ucznia przejawiającego trudności w uczeniu się oraz świata doznań osób z nim współdziałających - innych uczestników procesu edukacji (kolegów, nauczycieli, rodziców itd.). Wykazują prospołeczną postawę wobec osób o różnych problemach w obszarach wsparcia i pomocy psychologicznej oraz potrafią wykorzystać swoje umiejętności w aktywizowaniu osób marginalizowanych społecznieUkończenie tej specjalności przygotowuje do podjęcia pracy psychologa szkolnego, psychologa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, psychologa rodziny, doradcy zawodowego oraz mediatora rodzinnego.Podjęcie pracy w placówkach służby zdrowia lub w oświacie wymaga uzyskania dodatkowych, branżowych kwalifikacji
Celem kształcenia na specjalności psychologia pracy, organizacji i zarządzania jest umożliwienie studentom zdobycie wiedzy i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze, nawiązującym między innymi do psychologii, ekonomii oraz zarządzania organizacjami.Absolwenci tej specjalności zapoznają się z podstawowymi pojęciami i koncepcjami wyjaśniającymi zachowania ludzkie oraz funkcjonowanie grup w organizacji. Zdobywają wiedzę na temat wyznaczników aktywności pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie umożliwiającym swobodne funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Zostają także wyposażeni w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą rozwoju zawodowego oraz kariery zawodowej. Potrafią przeprowadzić, opracować spotkanie rekrutacyjne i selekcyjne potencjalnego pracownika. Ponad to rozwijają zdolności budowania wysokiej jakości relacji interpersonalnych i współpracy w grupie.Umiejętności, które zdobywają absolwenci w efekcie kształcenia, powinny umożliwić im świadomy odbiór i rozumienie mechanizmów służących usprawnianiu działań w organizacji w tym mających na celu ograniczenie zachowań destrukcyjnych i patologicznych.Absolwenci tej specjalności w szczególności przygotowani zostają do pracy w takich obszarach, jak rekrutacja kadr, zarządzanie, badania rynku, psychoedukacja i szkolenia, mediacje, wymiar sprawiedliwości oraz oświata.

Absolwenci specjalności psychologia zdrowia seksualnego uzyskują wiedzę na temat seksualności człowieka, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, aktywności seksualnej i jej biologicznych, psychicznych, społecznych, prawnych i etycznych uwarunkowań, diagnozy, etiologii i terapii zaburzeń seksualnych.
Studenci w toku kształcenia uzyskują także wiedzę z zakresu psychologii płci, psychologii miłości, małżeństwa i rodziny. Absolwenci uzyskują podstawowe umiejętności niezbędne w realizacji pomocy psychologicznej dla młodzieży, małżeństw i rodzin, poradnictwa oraz psychoterapii realizowanej w zakresie zdrowia seksualnego, a także diagnozy i terapii ofiar przemocy seksualnej.
Absolwenci specjalności potrafią charakteryzować rolę biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań aktywności seksualnej człowieka, analizować i interpretować problemowe i ryzykowne zachowania seksualne. Mają ukształtowany właściwy stosunek do wspierania rozwoju psychoseksualnego człowieka i podejmowania działań diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych i edukacyjnych w tym obszarze. Odznaczają się otwartością, wrażliwością, empatią i tolerancją.
Ukończenie tej specjalności przygotowuje do prowadzenia praktyki w obszarze poradnictwa seksualnego, rodzinnego, partnerskiego i młodzieżowego, podjęcia pracy psychologa rodziny, mediatora rodzinnego oraz prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej. 

    

STUDIA III STOPNIA


PEDAGOGIKA

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metodologii badań społecznych, współczesnych nurtów myślowych i teorii pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Zna reguły i zasady etyczne obowiązujące w nauce i rozważnie je stosuje w swojej pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej.

SOCJOLOGIA

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie socjologii dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metodologii badań społecznych, współczesnych teorii socjologicznych, subdyscyplin szczegółowych oraz dyscyplin pokrewnych. Jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Posiada wiedzę przydatną do pełnienia funkcji eksperckich w odniesieniu do różnych instytucji i organizacji społecznych. Absolwent posiada także kompetencje w zakresie interpretacji procesów społecznych zachodzących we współczesnym świecie.